#Nick

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor de alle Diensten die worden aangeboden via de Website.

Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van de Diensten.

Door gebruik te maken van de Diensten, op welke manier dan ook, verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

 1. Definities

  In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

  Tegoedpunten
  Het virtuele geld waarmee sommige betaalde Diensten kunnen worden afgenomen;
  Content
  Alle tekst, grafische afbeeldingen, foto's, geluid, muziek, video's, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur, scripts, games en alle andere materialen die in of door middel van de Website worden gepubliceerd, dan wel die door een gebruiker gedownload of geüpload kunnen worden, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn;
  Diensten
  Alle diensten die via de Website ter beschikking worden gesteld, zoals het raadplegen van de Website, het downloaden en uploaden van Content, alsmede alle overige diensten die worden aangeboden op de Website;
  Diensten van derden
  De Diensten die door een derde partij worden aangeboden op de Website;
  Gebruikerscontent
  Alle Content die door een gebruiker van de Diensten aan Website ter beschikking wordt gesteld c.q. wordt geüpload ten behoeve van de Website;
  Website
  Onder meer toegankelijk via de onderstaande domeinnamen, Apps of Api's:
  Snoeten.nl
 2. Account
  1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, vraag je je eigen account aan op de manier zoals beschreven op de Website. Website kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt.
  2. Je staat er jegens Website voor in dat de informatie die je aan Website verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account. Raadpleeg hier ons Privacy Statement.
  3. Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account.
  4. Je mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.
  5. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot de Diensten met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alle handelingen die via jouw account worden verricht. Indien en zodra je vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van jouw account en/of identiteit dien je Website daarvan direct op de hoogte te stellen. Website is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Website en de overige gebruikers van de Diensten en je dient daaraan je volledige medewerking te verlenen.
  6. Je mag op elk gewenst moment je account beëindigen door gebruik te maken van de procedure zoals beschreven in de help sectie.
  7. Profielen zijn alleen voor natuurlijke personen. Voor verenigingen, bedrijven, scholen of spots kan een pagina worden aangemaakt. Profielen van bedrijven worden verwijderd.
 3. Gebruik van de Diensten
  1. Je staat er jegens Website voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Diensten en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Website voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten.
  2. Het is uitsluitend toegestaan om via je eigen account gebruik te maken van de Diensten.
  3. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mag het gebruik dat je van de Diensten maakt niet:
   1. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
   2. inbreuk maken op rechten van Website of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
   3. in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
   4. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Website te omzeilen;
   5. gericht zijn op het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de Website, de computersystemen en/of de databestanden van Website;
   6. een commercieel karakter hebben, tenzij Website hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
   7. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Website en/of een derde.
  4. Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de Diensten maakt. Je bent jegens Website aansprakelijk voor ieder gebruik van de Diensten dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en vrijwaart Website voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.
  5. Website voert standaard geen redactionele, inhoudelijke, technische of andersoortige controle uit op Gebruikerscontent. Bij gebruik van de Diensten ben je je er van bewust dat de Website feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke Gebruikerscontent kan bevatten, en accepteer je uitdrukkelijk dat Website ter zake niet aansprakelijk is.
 4. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Content, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Website en/of bij haar licentiegever(s).
  2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Website je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content te gebruiken voor persoonlijke doeleinden op de wijze en in het format zoals deze Content op de Website ter beschikking wordt gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om Content te op te slaan, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of op enige andere wijze te gebruiken dan de hierboven genoemde wijze, tenzij Website of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
  3. Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Content is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
  4. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 5. Gebruikerscontent
  1. Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de Gebruikerscontent die door jou via de Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website.
  2. Door het beschikbaar stellen van Gebruikerscontent aan Website (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), verleen je automatisch aan Website een wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook ten behoeve van de Diensten, alsmede om de Gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden.
  3. De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of Website de desbetreffende Gebruikerscontent verwijdert van de Website.
  4. Je erkent en stemt ermee in dat de Gebruikerscontent die je ter beschikking stelt aan Website gebruikt zal worden door andere gebruikers van de Diensten. Website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van de Diensten. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de Gebruikerscontent die je beschikbaar stelt aan Website door derden gebruikt wordt op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Website is niet aansprakelijk voor handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde Gebruikerscontent.
  5. Door Gebruikerscontent ter beschikking te stellen aan Website, sta je ervoor in dat:
   1. je bevoegd bent om deze Gebruikerscontent ter beschikking te stellen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om de licentie als bedoeld in artikel 5.2 te verstrekken;
   2. de Gebruikerscontent die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Website;
   3. je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of Gebruikerscontent ter beschikking te stellen; en
   4. je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de Gebruikerscontent die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.
  6. Je bent zelf volledig aansprakelijk voor de Gebruikerscontent die jij ter beschikking stelt. Website is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig gebruik van deze Gebruikerscontent in overeenstemming met deze voorwaarden en jij vrijwaart Website voor alle aanspraken van derden terzake. Alle door Website gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.
  7. Website behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze gebruiksvoorwaarden bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen.
 6. Verboden Gebruikerscontent
  1. In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van Gebruikerscontent die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via de Website (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Website is of bepaalde Gebruikerscontent wel of niet is toegestaan):
   1. gebruikerscontent die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
   2. gebruikerscontent die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
   3. gebruikerscontent die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
   4. gebruikerscontent die naar de mening van Website in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
   5. gebruikerscontent waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
   6. gebruikerscontent waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
   7. gebruikerscontent waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Website of derden worden geschonden;
   8. gebruikerscontent waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
   9. gebruikerscontent waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Website commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
   10. gebruikerscontent waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
   11. gebruikerscontent die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.
  2. Website behoudt zich het recht voor de bevoegde opsporingsinstanties in te lichten over Gebruikerscontent die in strijd is met de openbare orde of anderszins in strijd is met de wet.
 7. Kennisgeving onrechtmatige Content
  1. Website zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van de Diensten onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een gebruiker van de Diensten inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail via het contactformulier. Deze kennisgeving dient:
   1. de URL te bevatten van waar de Content die naar jouw mening inbreuk maakt is te vinden op de Website;
   2. een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is;
   3. contactinformatie te bevatten waar Website contact met je kan opnemen, zoals je naam en e-mail adres;
   4. een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat je de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
   5. te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
   6. indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreuk makend is.
  2. Website behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de Content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
  3. Indien uit de kennisgeving blijkt dat de Content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Website worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
  4. Website behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van Content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de Content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Website bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende Content onmiskenbaar onrechtmatig is.
  5. Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je Website en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Website lijdt, nog zal kunnen lijden of die Website dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
  6. Website zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.
 8. Betaalde Diensten
  1. Een overeenkomst met betrekking tot de afname een betaalde Dienst komt tot stand op het moment dat je de bestelling plaatst onder ontbindende voorwaarde van acceptatie door Website. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal Website dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van je bestelling aan je mededelen.
  2. De Dienst zal beschikbaar worden gesteld op het moment dat Website het op de Website vermelde bedrag voor de Dienst heeft ontvangen en wordt aangegaan voor de bij de betreffende Dienst op de Website vermelde termijn. Wanneer je kiest voor betaling middels automatische incasso wordt de overeenkomst, na afloop van deze termijn, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
  3. Na stilzwijgende verlenging van de overeenkomst conform artikel 9.1, kun je de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Je ontvangt dan het reeds betaalde abonnementsgeld voor de resterende betalingstermijn terug.
  4. Indien je, om welke reden ook, een betaalde Dienst niet wenst af te nemen, kun je de overeenkomst binnen 14 dagen na aangaan van de overeenkomst ontbinden door een e-mail te sturen via het contactformulier (de herroepingstermijn), tenzij de Dienst met jouw toestemming reeds beschikbaar is gesteld binnen deze 14 dagen. Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door Website is ontvangen, binnen 30 dagen na ontvangst van de e-mail op je rekening worden teruggestort.
 9. Virtuele items
  1. Virtuele items (waaronder tevens verstaan Tegoedpunten) die, al dan niet tegen betaling of een andere tegenprestatie, aan jouw account worden toegevoegd blijven te allen tijde eigendom van Website, dan wel de derde partij die de betreffende Dienst aanbiedt. Je verkrijgt uitsluitend een licentie op het gebruik van deze items binnen de Dienst waarin deze wordt aangeboden.
  2. De administratie van Website geldt als doorslaggevend bewijs voor de virtuele items op je account. Virtuele items kunnen niet worden ingewisseld voor geld en er vindt geen restitutie of vergoeding plaats voor verkregen items.
 10. Prijzen en betaling
  1. Alle prijzen van betaalde Diensten die door Website worden aangeboden, zijn in euro's en inclusief BTW.
  2. Je betaalt voor de via de Website bestelde Diensten de op de Website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze, al dan niet via een derde leveranciers van betaaldiensten ("PSP"). Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat je een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat. Bij voortzetting van een betaalde Dienst voor onbepaalde tijd zal Website de periodiek verschuldigde betalingen per kwartaal vooraf incasseren.
  3. In sommige gevallen is het mogelijk om te betalen met Tegoedpunten. Website kan nadere voorwaarden of limieten stellen aan het verkrijgen en het gebruik van Tegoedpunten. Met het verkrijgen van de Tegoedpunten wordt uitsluitend het recht verworven deze te gebruiken voor de afname van betaalde Diensten in de betreffende game conform de toepasselijke spelregels. Het is niet mogelijk de Tegoedpunten te gebruiken voor andere Diensten dan waarvoor zij zijn verstrekt.
  4. De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend. In geval van periodiek verschuldigde betalingen zal Website je vooraf van een prijswijziging op de hoogte stellen.
  5. Het storneren van een door Website (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat je niet van jouw betalingsverplichting.
  6. Indien Website een verschuldigd bedrag niet (tijdig) ontvangt, is Website gerechtigd de betaalde Dienst op te schorten tot het moment dat het verschuldigde bedrag door Website is ontvangen.
  7. Je kunt Website niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  8. Behoudens in geval van ontbinding op grond van artikel 9.4 geeft Website geen geld terug of andere compensatie, voor welke reden dan ook. Indien je jouw account beëindigt (vrijwillig of onvrijwillig) gaan de door jou aangekochte betaalde Diensten verloren. Website verstrekt hiervoor geen enkele compensatie.
 11. Inhoud, beschikbaarheid en stopzetten Diensten
  1. De Diensten worden beschikbaar gesteld in de staat waarin zij zich bevinden. Ondanks de continue zorg en aandacht die Website besteedt aan de inhoud en samenstelling van de Diensten, geeft zij geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert Website dat de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen, storingen of fouten beschikbaar zijn, dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat de Website en de server waarop die zich bevindt vrij zijn van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden. Je gaat er meer akkoord dat Website niet aansprakelijk is voor verlies van of schade aan je computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de Diensten.
  2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Website ten dienste staan, is Website te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de verlening van een of meer Diensten aan jou (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, jouw Gebruikerscontent te verwijderen en/of een waarschuwing te doen uitgaan, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
   1. je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
   2. we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere gebruikers of aan Website kunnen toebrengen. Website zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
  3. Indien jouw gebruik van een betaalde Dienst wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Website.
 12. Privacy
  1. Door het gebruik van de Diensten ben je gebonden aan ons Privacybeleid.
  2. Wanneer u Gebruikerscontent verstrekt en daarbij de privacy instelling "openbaar" gebruikt, betekent dit dat iedere bezoeker van de Website toegang heeft tot die Gebruikerscontent.
 13. Diensten van derden
  1. De website bevat naast Diensten die worden aangeboden door Website, tevens Diensten van derdenen/of links naar websites van derden. De opname of aanwezigheid van Diensten van derden op de Website impliceert niet dat Website deze Diensten heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Website is niet verantwoordelijk voor deze Diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website. Voorts is Website niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) websites van derden waarnaar op de Website via (hyper-)links of anderszins wordt verwezen.
  2. Op deze Diensten van derden zijn in aanvulling op deze gebruikersvoorwaarden de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing. Door gebruik te maken van de betreffende Dienst ga je akkoord met deze voorwaarden.
 14. Wijzigingen
  1. Website heeft het recht om de Diensten en deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op de Website. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
 15. Overige bepalingen
  1. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  2. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.